អ្នកនិពន្ធ DVLottery.me ២០២០-០១-០៣

តើឆ្នោតឌីវី ២០២២ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ដែរឬទេ?

នៅក្នុងការសរសេរប្លក់ខ្លីដ៏ខ្លីនេះយើងប្រាប់ថាតើឆ្នោតផ្សងសំណាងឆ្នោតផ្សងសំណាង ២០២២ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ និងកាលបរិច្ឆេទដែលនឹងមកដល់។

តើឆ្នោតផ្សងសំណាងភាពចម្រុះឆ្នាំ ២០២២ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ដែរឬទេ?

មែនហើយឆ្នោតឌីអេច ២០២២ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ដូចធម្មតា។

តើឆ្នោតផ្សងសំណាងឆ្នោតផ្សងសំណាង ២០២២ មានកាលបរិច្ឆេទអ្វីខ្លះ?

ឆ្នោតឌីវីឡុង ២០២២ នឹងដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ ។ សំគាល់កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះគឺបឋមហើយអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ ក្រសួងការបរទេសនឹងប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី ២៨-៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ។